Aiyganka qaa urturnayanka?

Aiyganka qaa urturnayanka?
May I wash my hands?